TNS
Copyright © 2020 - 2023 tnsgrand.com, All Right Reserved. Designed by Tnsgrand
ผลิตภัณฑ์สวนแนวตั้ง
  • ผลิตภัณฑ์:
    สวนแนวตั้ง

ผลิตภัณฑ์สวนแนวตั้ง “สวนแนวตั้ง” หรือ Vertical Garden เป็นการจัดสวนรูปแบบหนึ่ง ที่สอดรับการใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อีกทั้งการจัดสวนแนวตั้ง หรือ ที่เรียกกันว่า Vertical Garden นี้ ยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้าน อาคาร และชุมชนเมืองที่มีพื้นที่จำกัดและสร้างมีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ได้สูดอากาศบริสุทธิ์มากขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย เพราะสวนแนวตั้งช่วยให้บ้านเย็นขึ้น

ผลงานต่างๆ

logo
icon_unofence
logo-unodesks
logo
icon_unofence
logo-unodesks

ผลิตภัณฑ์สวนแนวตั้ง

ผลิตภัณฑ์สวนแนวตั้ง

ปัจจุบันคนเมืองจำนวนมากให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้น สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการเกิดภาวะโลกร้อน
ติดต่อสอบถาม