TNS
Copyright © 2020 - 2023 tnsgrand.com, All Right Reserved. Designed by Tnsgrand
sunset house
  • สถาปัตยกรรม:
    ตกแต่งภายใน

ตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารและสถานที่ ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและในด้านความสวยงาม โดยเริ่มต้นจากการวางผังเครื่องเรือน แล้วทำการพิจารณาเลือกรูปแบบ (Style) ของเครื่องเรือน จากนั้นจึงจะทำการเลือกวัสดุตกแต่ง กำหนดสีและแสง และทำการเลือกสิ่งตกแต่งเพื่อความสวยงามเป็นขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ หรือรูปภาพ เป็นต้น

ผลงานต่างๆ

logo
icon_unofence
logo-unodesks
logo
icon_unofence
logo-unodesks

ตกแต่งภายใน

ตกแต่งภายใน

การออกแบบจัดผังห้องและตกแต่งห้องให้ ดูสวยงาม มีบรรยากาศเหมาะสมกับชีวิต ประจำวันของผู้พักอาศัย นอกจากนั้น ยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า มนุษย์สามารถพัฒนารสนิยมด้านที่อยู่อาศัย และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ
ติดต่อสอบถาม