TNS
Copyright © 2020 - 2023 tnsgrand.com, All Right Reserved. Designed by Tnsgrand
งานผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์:
    งานผลิตภัณฑ์

งานผลิตภัณฑ์ หมายถึง "สิ่งใด ๆ ที่นำเสนอเพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของตลาดให้ได้รับความพึงพอใจ" ดังนั้นจากความหมายนี้ "ผลิตภัณฑ์" จึงมีความหมายที่กว้างครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคได้ โดยครอบคลุมถึง

ผลงานต่างๆ

logo
icon_unofence
logo-unodesks
logo
icon_unofence
logo-unodesks

งานผลิตภัณฑ์

งานผลิตภัณฑ์

สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจ) อาจเรียกรวมกันว่า สินค้าและบริการ
ติดต่อสอบถาม